Szkolenie w zakresie inteligentnych systemów drogowych

Przedstawiciel APM – Michał Latowicki
zajęcia w terenie
temperatura spotkania

W dniach 30 i 31 marca 2017 roku, wraz z firmą APM PRO z Bielska-Białej, zorganizowałem szkolenie specjalistyczne z zakresu syste-mów ITS, sterowania i nadzoro-wania ruchem drogowym. Zajęcia odbywały się na jedynym, pol-skim, specjalistycznym labora-torum – poligonie, który umożli-wia przeprowadzanie prób i ba-dań na rzeczywistych urządze-niach, bez konieczności wstrzy-mywania ruchu drogowego. Umożliwia aranżowanie różnych scenariuszy pomiarowych. Systemy nadzoru i monitorowa-nia ruchu drogowego, są jeszcze niezbyt dobrze znanym obsza-rem wśród ekspertów z zakresu badania i analiz wypadków dro-gowych. Podczas szkolenia, szczególny nacisk położyliśmy na poznanie możliwości wyko-rzystania do analiz wypadków drogowych, danych archiwi-zowanych przez te systemy.

Autor: Sławomir Pytel

Pracuję intensywnie jako ekspert. Gdy nie pracuję, to cieszę się Rodziną i życiem w ogóle.