Szkolenie w zakresie inteligentnych systemów drogowych

Przedstawiciel APM – Michał Latowicki
zajęcia w terenie
temperatura spotkania

W dniach 30 i 31 marca 2017 roku, wraz z firmą APM PRO z Bielska-Białej, zorganizowałem szkolenie specjalistyczne z zakresu syste-mów ITS, sterowania i nadzoro-wania ruchem drogowym. Zajęcia odbywały się na jedynym, pol-skim, specjalistycznym labora-torum – poligonie, który umożli-wia przeprowadzanie prób i ba-dań na rzeczywistych urządze-niach, bez konieczności wstrzy-mywania ruchu drogowego. Umożliwia aranżowanie różnych scenariuszy pomiarowych. Systemy nadzoru i monitorowa-nia ruchu drogowego, są jeszcze niezbyt dobrze znanym obsza-rem wśród ekspertów z zakresu badania i analiz wypadków dro-gowych. Podczas szkolenia, szczególny nacisk położyliśmy na poznanie możliwości wyko-rzystania do analiz wypadków drogowych, danych archiwi-zowanych przez te systemy.

Konferencja TUVPol – Zamek Na Skale, Trzebieszowice 25 – 27 maja 2017 r.

Autor podczas prezentacji

TÜVPol to organizacja techniczna zajmująca się, najogólniej mó-wiąc, jakością prac inżynier- skich w zakresie motoryzacji. Między innymi, rokrocznie rganizuje konferencję rzeczo-znawców i specjalistów techniki motoryzacyjnej. W trakcie ostatniej ósmej konferencji, wygłaszałem dwa referaty:

  • Prędkość i pozycja pojazdu w aspekcie możliwości jego dostrzeżenia
  • Działanie nowoczesnego układu hamulcowego, na przykładzie rzeczywistego zdarzenia drogowego