Konferencja we Wrocławiu 3 XII 2016 r.

Autor podczas wygłaszania referatu we Wrocławiu

W dniu trzeciego grudnia, odbyła się kolejna konferencja TÜVPol. Jest to organizacja, która certy-fikuje rzeczoznawców z upowa-żnienia ministra odpowiedzialne-go za transport drogowy. Najnowsza edycja poświęcona była wycenom pojazdów, w tym jednoślado- wych, oraz wycenom napraw pojazdów, w tym jedno-śladowych. Podczas tej konferencji wygłosiłem referat, w którym zaprezen- towałem autorską metodę wyceny spadku wartości pojazdu, z tytułu wyko-nywania powypadkowych napraw blacharsko-lakierniczych. Metoda ta oparta jest o ogólnodostępne dane. W porównaniu do najczęściej stosowa-nych metod, proponowana przeze mnie, charakteryzuje się wyjątkową pro-stotą, oraz łatwością weryfikacji. W szczególności zaś, jest jest jasna i zro-zumiała także dla laików, co jest bardzo istotne na przykład przy opraco-wywaniu opinii sądowych.