Wydarzenia

Zespoły badania przyczyn wypadków drogowych

Komenda Główna Policji ogłasza rewolucyjny, według Komendy pomysł, dotyczący analizy zda-rzeń drogowych. Policja będzie powoływać „zespoły badania przyczyn wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym”. Jest to o tyle dziwny pomysł, że możli-wość powoływania takich zespo-łów, od wielu już lat istnieje. Oczywiście nasuwa się tu pytanie: Dlaczego ani policja, ani też prokuratorzy (z nielicznymi wyjątkami) zespołów takich nie powoływały? Jednocześnie rodzi się poważna wątpliwość dotycząca kompe-tencji tych zespołów. Jak bowiem wiadomo, NIK wykazała, że tylko 7% poli-cjantów drogówki, ma ukończone szkolenia   z zakresu działań w miejscu wypadku drogowego! Środowisko zawodowe, które reprezentuję: biegli są-dowi do spraw analizy wypadków drogowych, także od lat zgłasza problem fatalnej jakości materiału dowodowego z miejsc zdarzeń drogowych. Należy tu podkreślić, że eksperci to nie wróżki. Zatem nawet jeśli policji uda się ze-brać zespoły kompetentnych ludzi, to bez dowodów i śladów   z miejsca zdarzenia, żaden zespół nie będzie w stanie rzeczywistych przyczyn wypad-ku znaleźć. Należy też podkreślić, że zabezpieczanie miejsca zdarzenia, szukanie, i dokumentowanie śladów w miejscu zdarzenia, to były, są i nadal będą podstawowe obowiązki policji w miejscu kolizji i wypadku drogowego. Zatem, choć pomysł bardzo słuszny, to jednak w obliczu aktualnych real-jów, skazany na porażkę.

Szkolenie w zakresie inteligentnych systemów drogowych

Przedstawiciel APM – Michał Latowicki
zajęcia w terenie
temperatura spotkania

W dniach 30 i 31 marca 2017 roku, wraz z firmą APM PRO z Bielska-Białej, zorganizowałem szkolenie specjalistyczne z zakresu syste-mów ITS, sterowania i nadzoro-wania ruchem drogowym. Zajęcia odbywały się na jedynym, pol-skim, specjalistycznym labora-torum – poligonie, który umożli-wia przeprowadzanie prób i ba-dań na rzeczywistych urządze-niach, bez konieczności wstrzy-mywania ruchu drogowego. Umożliwia aranżowanie różnych scenariuszy pomiarowych. Systemy nadzoru i monitorowa-nia ruchu drogowego, są jeszcze niezbyt dobrze znanym obsza-rem wśród ekspertów z zakresu badania i analiz wypadków dro-gowych. Podczas szkolenia, szczególny nacisk położyliśmy na poznanie możliwości wyko-rzystania do analiz wypadków drogowych, danych archiwi-zowanych przez te systemy.

Konferencja TUVPol – Zamek Na Skale, Trzebieszowice 25 – 27 maja 2017 r.

Autor podczas prezentacji

TÜVPol to organizacja techniczna zajmująca się, najogólniej mó-wiąc, jakością prac inżynier- skich w zakresie motoryzacji. Między innymi, rokrocznie rganizuje konferencję rzeczo-znawców i specjalistów techniki motoryzacyjnej. W trakcie ostatniej ósmej konferencji, wygłaszałem dwa referaty:

  • Prędkość i pozycja pojazdu w aspekcie możliwości jego dostrzeżenia
  • Działanie nowoczesnego układu hamulcowego, na przykładzie rzeczywistego zdarzenia drogowego

Sympozjum w Pszczynie

tabor badawczy i dron obserwacyjny

W dniach od 15 do 17 września, odbyło się kolejne sympozjum biegłych sądowych do spraw wypadków drogowych. Tegoroczna edycja poświęcona była zdarzeniom drogowym z udziałem pojazdów użytkowych. Część konferencyjna Sympozjum zlokalizowana była w Pszczynie, a część badawcza na lotnisku w Kaniowie. Podczas sympozjum wykonywane były próby drogowe

na płycie lotniska

z pomiarami parametrów ruchu. Niezależnie od tego, biegli mieli możliwość wykonania jazdy za kierownicą, różnych pojazdów użytkowych. Podczas tego sympozjum wygłaszałem referat Analiza zdarzenia drogowego z udziałem pojazdów użytkowych. Frekwencja dopisała. Biegli wyjechali zadowoleni ze względu na wysoką wartość merytoryczną tegorocznego sympozjum.

Konferencja we Wrocławiu 3 XII 2016 r.

Autor podczas wygłaszania referatu we Wrocławiu

W dniu trzeciego grudnia, odbyła się kolejna konferencja TÜVPol. Jest to organizacja, która certy-fikuje rzeczoznawców z upowa-żnienia ministra odpowiedzialne-go za transport drogowy. Najnowsza edycja poświęcona była wycenom pojazdów, w tym jednoślado- wych, oraz wycenom napraw pojazdów, w tym jedno-śladowych. Podczas tej konferencji wygłosiłem referat, w którym zaprezen- towałem autorską metodę wyceny spadku wartości pojazdu, z tytułu wyko-nywania powypadkowych napraw blacharsko-lakierniczych. Metoda ta oparta jest o ogólnodostępne dane. W porównaniu do najczęściej stosowa-nych metod, proponowana przeze mnie, charakteryzuje się wyjątkową pro-stotą, oraz łatwością weryfikacji. W szczególności zaś, jest jest jasna i zro-zumiała także dla laików, co jest bardzo istotne na przykład przy opraco-wywaniu opinii sądowych.